Hot Line 086-3662002,089-7504675

topslide  
   

 

ข้อพิจารณาเบื้องต้นในงานติดตั้งระบบขนถ่ายวัสดุในโรงงาน

โรงงานใหม่ๆ หรือกำลังขยายกิจการ ก่อนลงมือสร้างใหม่หรือขยายจะต้องมีการวางแผนงานล่วงหน้าไว้ทั้งสิ้น  วิธีวางแผนล่วงหน้านี้จะต้องพิจารณารวมเรื่องไว้หลายเรื่องได้แก่เทคโนโลยีการผลิต วิธีสร้างและเทคโนโลยีเครื่องกลต่างๆรวมกัน เพื่อที่จะให้งานผลิตโดยส่วนรวมเป็นไปโดยสะดวกและประหยัด โดยเฉพาะการขนถ่ายวัสดุต่างๆภายในโรงงานให้มีผลประหยัดที่สุดนั้นมีบทบาทสำคัญมาก ฉะนั้นวิธีเลือกระบบขนถ่ายวัสดุให้ถูกต้องเหมาะสมกับงานจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งการพิจารณาระบบขนถ่ายวัสดุ นั้นมีหลายประการด้วยกัน ข้อสำคัญที่สุดคือต้องเลือกระบบใหตรงกับ ชนิดหรือลักษณะว้สดุที่จะขนถ่ายนั้น นั่นเอง  ข้อพิจารณาแยกออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

 1. ระบบขนถ่ายวัสดุที่เหมาะที่สุดที่จะใช้กับวัสดุ ปริมาณมวล (Bulk Materials) แต่อย่างเดียว ได้แก่ หินจากโรงโม่ เป็นต้น
 2. ระบบขนกถ่ายวัสดุที่ใช้ได้ทั้งวัสดุปริมาณมวลและวัสดุหีบห่อ (Packaged Materials) ได้แก่ ชุดสายพานลำเลียง เป็นต้น
 3. ระบบขนถ่ายวัสดุที่เหมาะใช้กับวัสดุหีบห่อแต่อย่างเดียวเท่านั้น เช่น ชุดลำเลียงวงกลม และชุดพื้นลูกกลิ้ง เป็นต้น

ระบบขนถ่ายระหว่างสถานี สามารถจำแนกได้ตามลักษณะสร้างได้เป็น 2 หมู่ ใหญ่ๆ คือระบบที่ใช้และไม่ใช้พาหะดึง  ที่แล่นควบเป็นวงจรและตัวพาหะดึงนี้ยังใช้ตัวรับภาระขนถ่ายอีกด้วย ระบบขนถ่ายระหว่างสถานี หมายถึง การขนถ่ายที่สามารถขนได้เป็นต่อๆเรื่อยไปได้หลายต่อ และยังจำแนกเป็นระบบแบบเคลื่อนย้ายได้ และเคลื่อนย้ายไม่ได้อีกด้วย
คุณสมบัติทางเชิงกลฟิสิกซ์ของวัสดุขนถ่ายเองก็มีความสำคัญไม่น้อย เพราะจะช่วยให้จำกัดวงเลือกระบบที่เหมาะสมให้แคบลงด้วย  วิธีเลือกกำหนดชุดระบบขนถ่ายวัสดุนั้นขึ้นอยู่กับอัตราขนถ่ายต่อชั่วโมง เป็นประการสำคัญประการแรก  ชนิดวัสดุจะต้องไม่เล็กมากกว่ากำหนดและจะต้องขนถ่ายด้วยความเร็วสูง  ซึ่งจะประหยัด เป็นประการที่สอง เพราะความเร็วยิ่งสูงจำนวนอัตราบรรทุกต่อเมตรจะลดลง ทำให้ระบบขนถ่ายนี้มีพื้นที่หน้าตัดเล็กลง  ด้วยเหตุนี้ระบบขนถ่ายจำนวนมากจึงนิยมใช้สายพานลำเลียง
แฟคเตอร์สำคัญถัดไปของระบบขนถ่ายวัสดุคือ ทิศทางและความยาวของเส้นทางขนถ่าย เพราะจะต้องกำหนด กองเก็บ กองขน ในเขตโรงงานให้ชัดเจนด้วย  วิธีขนถ่ายลำเลียงในช่วงหนึ่งๆนั้น ควรเป็นเส้นตรงให้มากที่สุด

 

ระบบขนถ่ายลำเลียงวัสดุ แบ่งประเภท หลักๆ ได้ดังนี้

 1. ระบบสายพานลำเลียง (Belt Conveyor)
 2. ระบบสายพานโซ่ (Chain Conveyor)
 3. ระบบโซ่แขวนแล่นเป็นวงจร
  1. ระบบโซ่แขวนรางเดี่ยว
  2. ระบบโซ่สองราง  
 4. กระพ้อ  (Bucket Conveyor)
 5. สกรูขนถ่าย (Screw Conveyor)
 6. ระบบขนถ่ายที่แล่นได้ด้วยน้ำหนักตนเอง
  1. รางชูต(Chutes Conveyor)
  2.  รางลูกลิ้ง (Roller Conveyor)
 7. ระบบขนถ่ายด้วยแรงเขย่า (Vibration Conveyor)
 8. ระบบขนถ่ายนิวแมติค (Pneumatic Conveyor)
 9. ระบบขนถ่ายไฮโดรลิค (Hydraulic Conveyor)

 

       
DBDRGD YPG จำนวนผู้เข้าชม