Hot Line 086-3662002,089-7504675

topslide  
   

 

ความรู้เรื่องสายพานและส่วนประกอบเบื้องต้นทั่วไป

หน้าที่และส่วนประกอบสายพานลำเลียง (Fuction and Componnents of Belt Conveyor)

สายพานลำเลียงก็เหมือนเครื่องจักรอื่นๆโดยทั่วไป คือมีชิ้นส่วนหลักและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆอีกมากมายในแต่ละชิ้นส่วน แต่ละอุปกรณ์ยังมีหลากหลายรูปแบบ การออกแบบสายพานลำเลียงยัังไม่มีมาตราฐานสากลเข้ามาควบคุมประกอบกับ การออกแบบจะออกแบบให้เหมาะสมเฉพาะงาน ดังนั้นวิศวกรผู้ออกแบบจะใช้ศาสตร์และศิลป์ของตัวเอง ดังนั้นไม่ว่ารูปแบบ, การเลือกใช้ชิ้นส่วน, จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้งและตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ จึงมีหลากหลายรูปแบบเช่นกัน ชิ้นส่วนหลักๆ ที่สำคัญต่อการออกแบบสายพานลำเลียงพอจำแนกได้ดังนี้

 1. Conveyor belt (สายพานลำเลียง) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่รองรับวัสดุขนถ่ายและส่งกำลัง
 2. Head terminal (ส่วนปลายด้านหัว) เป็นส่วนที่ปลายสุดท้ายที่ทำหน้าที่จ่ายวัสดุออกจากสายพาน
 3. Foot terminal or Tail terminal (ส่วนปลายด้านท้าย) เป็นส่วนที่รับวัสดุเข้าสายพาน
 4. Thoughed belt idler or Carring idler (ชุดลูกกลิ้งสายพานรูปแอ่ง หรือ ลูกกลิ้งรองรับสายพานด้านบรรทุกวัสดุ) เป็นชุดลูกกลิ้งซึ่งทำหน้าที่รองรับสายพานด้านพาวัสดุไปในหนึ่งชุดประกอบด้วยลูกกลิ้งหนึ่งลูกหรือมากกว่า
 5. Return Idlers (ชุดลูกกลิ้งพากลับ) เป็นชุดลูกกลิ้งที่ทำหน้าที่รองรับสายพานด้านไม่บรรทุกวัสดุ (สายพานเปล่า) ในหนึ่งชุดประกอบด้วยลูกกลิ้งหนึ่งลูกหรือมากกว่า
 6. Drive (ชุดขับ) เป็นชุดอุปกรณ์ซึ่งทำหน้าที่ขับสายพานให้เคลื่อนที่ ประกอบด้วยชุดต้นกำลัง,อุปกรณ์ส่งต่อกำลัง และล้อขับสายพาน ซึ่งชุดต้นกำลังได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์,อุปกรณ์ส่งต่อกำลัง ได้แก่ อุปกรณ์ทำหน้าที่รับ และส่งกำลังระหว่างชุดต้นกำลังไปยังล้อขับสายพาน เพื่อขับสายพานในความเร็วที่ต้องการ
 7. Take-up Device (เครื่องมือปรับความตึง) เป็นเครื่องมือสำหรับปรับให้สายพานมีความตึงและยังทำหน้าที่เก็บ สายพานส่วนเกิน
 8. Snub Pulley (ล้อกดสายพาน) เป็นล้อสายพานที่ทำหน้าที่กดสายพาน เพื่อเพิ่มโค้งสัมผัสให้กับสายพานบนล้อขับสายพาน (Drive Pulley)
 9. Bend Pulley (ล้อดัด) เป็นล้อสายพานที่ทำหน้าที่เปลี่ยนทิศทางของสายพาน
 10. Head Pulley (ล้อหัว) เป็นล้อสายพานที่ติดตั้งอยู่ที่ปลายด้านหัวของสายพานของชุดลำเลียง บางครั้งทำหน้าที่เป้นล้อ ขับสายพาน
 11. Tail Pulley (ล้อท้าย) เป็นล้อสายพานที่ติดตั้งอยู่ที่ตำแหน่งปลายสุดด้านท้ายของสายพาน บางครั้งทำหน้าที่เป็นล้อปรับ ความตึงสายพาน
 12. Take-up Pulley (ล้อปรับความตึง) หมายถึง พูลเล่ย์ที่เดินทางเปลี่ยนตำแหน่งได้ใช้ประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือปรับ ความตึงสายพาน
 13. Anti Run Back or Back Stop (อุปกรณ์ต้านการเคลื่อนกลับ) เป็นเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับป้องกันสายพานเคลื่อนกลับทิศทาง ขณะที่สายพานขนวัสดุเคลื่อนที่สูงชันแล้วชุดต้นกำลังหยุดการทำงาน
 14. Retarder (รีทราดเดอร์) เป็นเครื่องมือ สำหรับป้องกันความเร็วสายพานสูงเกิน ใช้ในกรณีติดตั้งชุดสายพานเอียงต่ำลง
 15. Brake (เบรค) เป็นเครื่องมือที่ทำหน้าที่เบรคให้สายพานหยุดการทำงาน หรือหยุดเพื่อทำงานบำรุงรักษา
 16. Cleaner or Belt wiper (อุปกรณ์ทำความสะอาดหรือใบปาด) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับนำวัสดุที่ติดบนสายพานหรือบนล้อสายพานออก
 17. Discharge Chute (รางจ่ายวัสดุ) เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบ เพื่อบังคับทิศทางไม่ให้วัสดุกระเด็นกระจายออก และป้องกันอันตรายอันจะเกิด จากการหมุนของล้อสายพานและสายพาน
 18. Drive Support (อุปกรณ์รองรับชุดขับ) ทำหน้าที่รองรับและจับยึดชุดขับทั้งหมด
 19. Walk way and hand rail (ทางเดินและราวจับ) เป็นช่องทางเดินพร้อมราวจับ ยึดติดทางด้านข้างของโครงสายพาน ใช้เพื่อการบำรุงรักษา และตรวจการทำงานของสายพาน
 20. Hood (ฝาครอบ) เป้นอุปกรณ์ที่ยึดโครงสายพานครอบเหนือสายพาน เพื่อป้องกันแสงแดด,ฝน,ลม และการฟุ้งกระจายของวัสดุที่ขนถ่าย รูปแบบของฝาครอบนิยมสร้างเป็นรอน (Conrrugated)
 21. Wind Guard (โครงกันลม) เป็นโครงสำหรับยึดฝาครอบกันลม
 22. Corbel connection (ข้อต่อ) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยึดต่อความยาวของโครงสายพาน ชนิดมีส่วนยื่นรองรับ
 23. Decking (ชั้นปิดกั้นวัสดุ) เป็นชั้นปิด หรือฝาครอบปิดที่ติดตั้งระหว่างแผ่นสายพานด้านบนและด้านล่าง เพื่อป้องกันวัสดุที่อยู่ด้านบน ของสายพานตกหล่นลงสู่แผ่นสายพานด้านล่าง
 24. Gravity take-up (ชุดถ่วงปรับความตึง) เป็นชุดปรับความตึงของสายพานโดยอาศัยน้ำหนักดึงในแนวดิ่ง
 25. Bent (ขาตั้งแบบมีจุดหมุน) เป็นขาตั้งที่ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของโครงสร้างและชุดสายพาน ขาตั้งนี้อยู่แนวดิ่งขณะที่โครงสายพาน อาจเอียงลาด
 26. Lateral Frame (โครงข้อต่อสายพาน) เป็นข้อต่อให้โครงสายพานให้ยาวขึ้น โดยดครงข้อต่อนี้จะทำหน้าที่เป็นจุดรองรับปลายของ โครงสร้างสายพานที่จะมาต่อชนกัน
 27. Knuckle joint (ข้อต่องอ) เป็นข้อต่อที่รองรับโครงสร้างและสายพานที่เปลี่ยนทิศทาง บริเวณนี้จะมีลูกกลิ้งสายพานติดอยู่ด้วย เพื่อรองรับ การดัดโค้งของสายพาน
 28. Frame (โครงสร้างสายพาน) เป็นโครงสร้างที่ทำด้วยเหล็ก เพื่อรองรับน้ำหนักและเป็นที่ยึดติดอุปกรณ์ทั้งหมดของระบบสายพานนั้นๆ อาจเป็นโครงเหล็กถัก(Truss),โครงเหล็กพับหรือโครงเหล็กรูปพรรณ
 29. Loading hopper or chute (ภาชนะรูปกรวยหรือราง) ติดอยู่ใกล้ส่วนท้ายของสายพานลำเลียงทำหน้าที่รองรับ และนำวัสดุเข้าสู่ สายพานลำเลียง
 30. Screw take-up (สกรูเกลียวปรับความตึง) เป็นเครื่องมือปรับความตึงของสายพานโดยใช้การดึงของสกรู
       
DBDRGD YPG จำนวนผู้เข้าชม