Hot Line 086-3662002,089-7504675

topslide  
   

 

Material Handling

การขนถ่ายวัสดุ (Material Handling) หมายถึง การจัดเตรียมสถานที่และตำแหน่งของวัสดุเพื่ออำนวยความสะดวก ในการเคลื่อนย้ายและเก็บรักษา และการจัดอุปกรณ์และวิธีการที่ เหมาะสมในการทำงาน

องค์ประกอบที่สำคัญมี 4 คือ

 • การเคลื่อนที่ (Motion) การเคลื่อนย้ายวัสดุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
 • เวลา (Time) เป็นปัจจัยหนึ่งที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการเคลื่อนที่
 • ปริมาณ (Quantity) ปริมาณวัสดุที่ต้องเคลื่อนที่ ต้องสัมพันธ์กับความ  ต้องการ เลา และเหมาะสมกับค่าใช้จ่าย
 • เนื้อที่ (Space) พื้นที่ในการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ กลไกในระบบขนถ่ายพื้นที่สำหรับวางวัสดุที่รอการขนถ่าย และหลังการขนถ่าย

ขอบเขตการขนถ่าย (Scope of Material Handling)

 • สถานที่ทำงาน (Work Place)
 • สายงานผลิต (Line) การขนถ่ายในลักษณะต่อเนื่อง
 • การขนถ่ายระหว่างแผนก (Inter department)
 • การขนถ่ายภายในโรงงาน (Intra-Plant)
 • การขนถ่ายระหว่างโรงงาน (Inter-Plant)
 • การขนถ่ายระหว่างบริษัท (Inter-Company)

จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของการขนถ่ายวัสดุ (Aims & Advantage of Material Handling System)

 • การลดต้นทุน (Cost Reduction)
  • ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายวัสดุ
  • ลดต้นทุนที่จะส่งเสริมให้ระบบการผลิตใช้เวลาผลิตน้อยที่สุด
  • ใช้อุปกรณ์แทนแรงงาน
  • ใช้แรงงานควบคุมอุปกรณ์
  • ลดความสูญเสีย
  • ลดเวลาในการตรวจสอบปริมาณ เป็นต้น
 • การเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน (More Efficiency)
  • สามารถใช้เนื้อที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • ปรับปรุงผังโรงงานเพื่อลดระยะทาง
  • ลดเวลาในการเอาของขึ้น-ลง
 • การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน (Environment Improvement)
  • ปรับปรุงด้านความปลอดภัย
  • เลือกคนงานให้เหมาะสมกับสภาพงาน เช่น สภาพงานเบา
  • สภาพแวดล้อมส่งเสริมให้ทำงานง่าย
 • การปรับปรุงเพื่อส่งเสริมการขาย (Sales Process Improvement)
  • การให้บริการที่รวดเร็ว
  • ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
 • กิจกรรมการขนถ่ายวัสดุ
  • วิธีการขนถ่ายวัสดุ
  • วิธีการเก็บวัสดุ - สินค้า ในคลัง
  • เทคนิคการนำของขึ้น - ลง จากเครื่องกลขนถ่าย
  • วิธีการบรรจุหีบห่อเพื่อส่งไปยังลูกค้า
  • วิธีการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่งและป้องกันสินค้า
  • การเลือกอุปกรณ์ในการขนถ่าย
  • การเลือกภาชนะที่ใช้สำหรับการขนถ่าย
  • ความปลอดภัยในการขนถ่าย

เอกสารอ้างอิง 1.สมศักดิ์ ศรีสัตย์.การออกแบบและวางผังโรงงาน.พิมพ์ครั้งที่ 10. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น).2542

2.พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล.การบริหารและจัดการองค์กรอุตสาหกรรม.พิมพ์ครั้งที่2สมาคมส่งเสริม เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).2544

 

       
DBDRGD YPG จำนวนผู้เข้าชม